restaurar fachada badalona 7

Inspecció Tècnica d’edificis amb una antiguitat de més de 45 anys

El passat 27 de Maig de 2015 va entrar en vigor el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. El decret prescriu una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Per això, un tècnic competent inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal.lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries.


Relació antiguitat de l’edifici amb el termini màxim per passar la inspecció

– Anteriors a 1950 ja han d’haver realitzat la inspecció
– Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015 (Aquest es el cas de Folgueroles, 15)
– Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2016
– A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Per habitatges unifamiliars, exemptes si la construcció està separada 1,5 m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents, i si tenen actualment cèdula d’habitabilitat en vigor fins que caduqui:

– Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
– Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
– Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
– Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
– Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
– A partir de 1975 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat


Diferències importants amb el nou decret

Per una banda, els habitatges unifamiliars que donin a carrer o veïns cal que realitzin l’ITE. A més, el fet de no disposar de l’informe pot comportar la imposició de multes coercitives segons la Llei 18/2007.

Existeixen quatre qualificacions de les patologies: molt greus, greus, importants i lleus, que donaran lloc a l’aptitud o no dels edificis.

Per una banda, l’edifici serà apte si no presenta deficiències o les que presenta són lleus, amb una vigència de 10 anys.

L’edifici serà apte provisional si presenta deficiències qualificades com a importants. Vigència de 6 anys però cal que el tècnic faci la revisió de les patologies importants cada dos anys per comprovar que no han empitjorat les patologies. En cas que es reparin ja no caldrà revisar més i caldrà tornar a fer l’informe quan s’esgoti el període de 6 anys.

L’edifici serà apte cautelarment si presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si les mesures cautelars s’han pres i no existeix risc per les persones. Vigència de 3 anys però cal que el tècnic faci la revisió de les patologies greus o molt greus cada dotze mesos o menys per comprovar que no han empitjorat les patologies. En cas que es reparin ja no caldrà revisar mes i caldrà tornar a fer l’informe quant s’esgoti el període de 3 anys.

Resolució denegatòria d’aptitud si l’edifici presenta patologies greus o molt greus sense les mesures cautelars obligatòries executades. I caldrà presentar un nou ITE un cop s’acrediti que s’han realitzat.

El tècnic facilitarà l’ITE a la Propietat i aquesta tindrà un termini màxim de 4 mesos per comunicar i facilitar aquest ITE a la Generalitat. Esgotat aquest termini l’ITE realitzat no tindrà validesa.

Per als ITEs realitzats fins ara amb l’anterior decret no presentats a la Generalitat, caldrà demanar el certificat d’aptitud en un termini màxim de 6 mesos a la entrada en vigor del nou decret, és a dir, com a màxim el 27/11/2015, sinó l’ITE realitzat no tindrà validesa. I els edificis que l’ITE presenti amb patologies greus o molt greus tenen de temps per realitzar-les fins el 27/5/2017, un cop exhaurit aquest termini sense haver realitzat les obres de reparació de les patologies greus o molt greus, l’ITE quedarà sense efecte i caldrà realitzar un nou ITE segons la normativa vigent en aquell moment.

Escribe un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *