ener

Rehabilitació energètica d’edificis

Rehabilitar és tornar una cosa a l’estat que tenia abans. En aplicar-ho al camp de la construcció, s’ha d’anar més enllà i no només recuperar la bellesa inicial que tenia l’edifici quan es va construir sinó posar-lo al dia en els requisits actuals de seguretat, accessibilitat o confort, entre altres. Ens referim a rehabilitació energètica quan parlem dels elements que permeten que aquesta renovació també augmenti l’eficiència energètica de l’edifici.

Les rehabilitacions que són necessàries per millorar la seguretat i la salubritat de l’edifici són oportunitats per a una intervenció global, i afegir rehabilitacions amb criteris energètics. Per exemple, quan cal renovar una façana per motius estructurals, i per tant, cal instal·lar una bastida, incorporar també aïllament tèrmic a l’edifici, només representarà un petit sobrecost respecte del total del cost previst inicialment.

La rehabilitació energètica dels edificis és responsabilitat de tots els agents de la societat: de l’àmbit professional (tècnics, promotors, constructors,…) però també dels propietaris dels edificis que poden contemplar aquestes millores en els seus projectes de rehabilitació.

Energètics, i ambientals

 • Rehabilitar energèticament implica reduir la demanda energètica i aprofitar energies renovables autòctones. Catalunya i Espanya tenen una gran dependència energètica. Cada vegada és major la falta de recursos energètics fòssils disponibles, i la seva extracció és més costosa.
 • El consum d’energia primària dels edificis a Europa representa un 40% del total. La rehabilitació energètica dels edificis contribueix notablement a la reducció de les emissions d’efecte hivernacle.
 • La rehabilitació energètica permet que mantenint el mateix confort, l’energia necessària per obtenir-lo sigui menor.

Socials

 • Comporta una millora del confort tèrmic i acústic dels usuaris de l’edifici i augmenta la qualitat de vida dels seus ocupants.
 • Alguns problemes de salubritat, per l’aparició de condensacions, i posteriorment de fongs, a l’interior dels espais se solucionen amb mesures de rehabilitació energètica, com la incorporació d’ aïllament tèrmic, fet que contribueix a la millora de la salut dels usuaris de l’edifici.

Econòmics

 • Estalvi econòmic en la despesa energètica. El cost d’algunes de les millores es pot recuperar gràcies a aquests estalvis.
 • La renovació dels immobles representa acostar-los a les prestacions dels edificis nous, i per tant, implica una revalorització dels mateixos al mercat immobiliari. Per exemple, segons un estudi dut a terme per SBI 2013:06 (Danish Research Institute), un habitatge rehabilitat que millora d’una qualificació energètica G fins a una A o B, veu augmentat el seu preu en uns 451 €/m2.
 • Les intervencions en el parc d’edificis existent suposen una generació de llocs de treball en el sector de la construcció.

A Catalunya també és d’aplicació el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte de determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

Aquests informes representen una gran oportunitat per a què els usuaris siguin conscients de l’estat dels seus edificis, i de com  poden millorar la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici de forma planificada.

En les rehabilitacions energètiques dels edificis, especialment en les actuacions que inclouen mesures de millora de l’envolupant (façanes, cobertes i terra en contacte amb l’aire o el terreny), els costos d’inversió són elevats, i per tant, s’han de realitzar estudis de viabilitat econòmica. Aquests estudis han de tenir en compte, entre altres, els següents factors:

 • Estalvi d’energia: Percentatge d’energia estalviada assolit un cop aplicades les mesures.
 • Estalvi econòmic: Estalvi econòmic aconseguit gràcies a la disminució del consum d’energia.
 • Inversió: Cost (€) total de la inversió de la mesura.
 • Sobrecost: Cost (€) de la inversió de millora relacionada només amb l’eficiència energètica (per exemple, cost de l’aïllament, però sense incloure cost d’una bastida, reparació d’esquerdes,…)
 • Manteniment: Cost de manteniment anual de la mesura aplicada (€/any). El cost de manteniment inclou els costos de manteniment totals de l’edifici no només els de la nova mesura aplicada. En el cas d’aplicar només mesures passives, el manteniment té un cost sempre igual, ja que és el de les instal·lacions existents de l’edifici.
 • Període de retorn de la inversió: Temps de recuperació de la inversió econòmica total en la mesura de millora.
 • Període de retorn de sobrecost de la inversió: Temps de recuperació econòmica de la inversió del sobrecost, és a dir, només de les mesures de millora de l’eficiència energètica.
 • Vida útil dels equips: temps aproximat en què els equips mantenen correctament les seves propietats i característiques. Per exemple, en els estudis de viabilitat econòmica es considera que la vida útil d’una caldera és d’uns 15 anys. Passat aquest temps aproximadament, caldrà realitzar-ne la substitució.

La rehabilitació energètica als edificis és també un dels objectius de la Unió Europea. En aquest sentit, la Directiva europea 2010/31/EU indica, en el seu article 9, que “els Estats membres formularan polítiques i adoptaran mesures tals com l’establiment d’objectius, per estimular la transformació d’edificis que es reformen en edificis de consum d’energia gairebé nul.”

Un edifici de consum gairebé nul és un edifici que ha reduït les seves necessitats energètiques al mínim sense disminuir el confort i que a més genera l’energia que necessita mitjançant fonts renovables. Tot i que no estableix un calendari d’aplicació, cal tenir en compte a l’hora de realitzar rehabilitacions integrals aquest ambiciós objectiu.

/http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/rehabilitacio-energetica-dedificis/rehabilitacio/

Estas son las reformas subvencionadas por el gobierno en 2018

De nuevo, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), va a destinar 125 millones de euros para ayudas a la rehabilitación

energética de edificios existentes; se trata de la segunda parte del programa conocido como PAREER.

Son ayudas de las que se podrá beneficiar cualquier propietario de un edificio, independientemente del uso de éste; las comunidades de vecinos constituidas en propiedad horizontal y además las empresas

arrendatarias, concesionarias o explotadoras de un edificio y las empresas de servicios energéticos. Estos beneficiarios tendrán derecho a una ayuda de hasta el 30%, que se completa con un préstamo

reembolsable de hasta el 70%. Además, los beneficiarios podrán solicitar un adelanto de hasta el 40% de la ayuda.

 

reformas subvencionadas por el Plan PAREER II

¿Cuáles son las reformas subvencionadas por el Plan PAREER II?

No obstante, la condición para poder participar de las ayudas es que la rehabilitación del edificio suponga una mejora de la calificación energética. Estas subvenciones están pensadas para mejorar el parque

de viviendas de nuestro país, que actualmente es bastante deficiente energéticamente. Este problema no sólo ocasiona que nuestros hogares sean muy poco sostenibles energéticamente, con el consiguiente

daño al medio ambiente y dependencia de los combustibles fósiles, sino que además supone un despilfarro de energía que se traduce en enormes gastos para los inquilinos de dichas viviendas.

Las rehabilitaciones deberán conseguir mejorar la calificación energética del inmueble en, al menos, una letra. Algo que puedes conseguir con actuaciones concretas sobre una o varias de estas áreas: el aislamiento,

los sistemas de calefacción, la incorporación de energías renovables o la mejora de la iluminación.

Mejora del aislamiento

A menudo hemos hablado de la importancia de contar con un aislamiento adecuado en tu hogar. Un aislamiento deficiente puede estar haciéndote perder mucho dinero al año en calefacción, mientras que su mejora

puede aportarte no sólo un mayor confort y ahorro, sino que añadirá valor a tu vivienda. Algunas de las reformas subvencionadas por el Plan PAREER II en este sentido serían la mejora del aislamiento exterior,

mediante el sistema SATE, por ejemplo, o la eliminación de puentes térmicos mediante la sustitución de puertas y ventanas.

reformas subvencionadas por el Plan PAREER II

Sustitución del sistema de calefacción

Usar el sistema de calefacción incorrecto para tu casa te puede suponer un sobrecoste que quizá ni imaginas. Mediante estas ayudas podrás instalar los sistemas de calefacción más eficientesque existen

actualmente. Este es el caso de los sistemas tipo bomba de calor, como la aerotermia, por ejemplo, aunque la instalación de una caldera de biomasa también tendrá efectos positivos sobre la calificación energética de

tu casa.

 

conseguir eficiencia energética

Implementación de energías renovables

Esta es una de las reformas más importantes que puedes llevar a cabo para obtener una buena calificación energética, pudiendo llegar a mejorarla en varios escalafones de una sola vez. Principalmente se pueden

implementar mediante la instalación de placas solares fotovoltaicaspara obtener electricidad o una instalación solar térmica que te proporcione agua caliente sanitaria. Pero también puedes ir un paso más allá e

introducir un sistema de calefacción mediante energías renovables, instalando un sistema de geotermia, por ejemplo, o bien mediante un sistema de energía solar térmica combinada con suelo radiante. Unas

mejoras que te permitirán subir mucho tu calificación energética y de paso reducir tu factura mensual.

 

Sustitución de los sistemas de iluminación

Una de las reformas más rápidas y sencillas para mejorar la calificación energética es sustituir la instalación eléctrica por una de tipo LED. No obstante, esto es especialmente cierto para los edificios del sector

servicios; fábricas, hoteles, restaurantes y demás locales comerciales que alcanzan tiempos de encendido superiores a 8 horas. A partir de este umbral la inversión en este tipo de instalación resulta más que rentable,

con ahorros de energía que pueden alcanzar el 70%, por una intervención de lo más simple en el inmueble

OBTÉN PRESUPUESTO  EN http://crg2010.com/

/http://blog.planreforma.com/estas-son-las-reformas-subvencionadas-plan-pareer-ii/

proyeccion espuma puliuretano barcelona

Cómo mejorar la eficiencia energética de tu hogar

Mejorar la eficiencia energética de tu hogar puede tener consecuencias muy positivas, relacionadas con dos vertientes, tanto desde el punto de vista personal como con el medio ambiente. Fomentar un ahorro de energía en casa supone una reducción en los gastos totales, lo que se traduce en un ahorro económico. Por otro lado, además, esta práctica disminuye y reduce el daño ambiental, la contaminación y el consumo de recursos naturales.

CALCULA EL COSTE DE AISLAR TU VIVIENDA llamando a CRG

A continuación, os vamos a dar algunos consejos para mejorar le eficiencia energética en su hogar:

Cuidado con las ventanas

Las ventanas es una de las zonas de la casa donde se sufre una mayor pérdida de calor. Por este motivo, hay que prestar especial atención a este lugar. Nosotros recomendamos instalar doble cristal (de esta forma, se disminuirá la necesidad de calefacción en las estancias), así como un mantenimiento adecuado o incluso colocar un aislamiento térmico.

Vigila la iluminación

Controlar la iluminación es otro de los factores a los que tienes que prestar atención si quieres reducir el gasto de energía. Casi una tercera parte del consumo se encuentra en este punto. Por lo tanto, trata de iluminar la casa cuando sea necesario, y no dejar luces encendidas que no se están utilizando.

Combate el consumo fantasma

Los equipos o aparatos electrónicos (DVD, electrodomésticos, televisores, equipos de sonido…)siguen consumiendo energía aun estando apagados. Lo más adecuado es desenchufarlos. De este modo, ahorraremos energía y mejoraremos el mantenimiento y la vida útil de los equipos.

Hazte con un buen aislamiento

Además de en las ventanas, también es adecuado disponer de un buen aislamiento en las paredes y puertas de nuestra casa. De esta forma, se mantendrá el calor en el interior de la vivienda, se evitará que entre el frío del exterior y la factura energética se reducirá.

Suelo-radiante-vivienda-radiante

¿Cuánto cuesta poner suelo radiante?

Llevas tiempo oyendo sobre este tipo de distribución para tu calefacción: Imperceptible, cómodo, eficiente y compatible con diversos sistemas de climatización. El suelo radiante ha sido llamado ” el sistema de climatización invisible por excelencia” y con razón. Pero ¿Cuánto cuesta poner suelo radiante en tu hogar? Esta y otras preguntas son habituales en alguien que está convencido del concepto pero no está seguro de poder permitírselo. Descubre qué factores afectan al coste de esta instalación y cuánto puede llegar a costar.

Qué debes tener en cuenta

El suelo radiante es el sistema de distribución de la climatización más cómodo, pero debes considerar que para instalarlo en una vivienda ya construida necesitarás levantar todo el pavimento de la casa porque es la única manera de instalarlo. Es decir, a lo que costaría la instalación hay que añadir el coste de cambiar el suelo. La buena noticia es que puedes aprovechar otras reformas en las cuales sea necesario cambiar el pavimento para instalar el suelo radiante. Y de paso puedes elegir un tipo de suelo que ayude a incrementar la eficiencia de este sistema, como baldosas o cualquier suelo pétreo que conduzca bien el calor.
Por otra parte, aunque suponga una pequeña inversión, piensa que la baja temperatura que requiere el suelo radiante para funcionar te puede hacer ahorrar hasta un 20% en calefacción. Además, otra de sus ventajas es que conectado a un sistema de climatización tipo bomba de calor como puede ser un sistema de aerotermia, te puede proporcionar calor en invierno y frío en verano con una misma instalación.

¿Cuánto cuesta poner suelo radiante?

Al final todo va a depender de las calidades que selecciones, aunque en este caso los expertos recomiendan invertir en una buena instalación y con garantía para evitar futuros problemas. Pero hablemos del coste final:

 Según nuestro calculador de instalaciones, poner suelo radiante en un piso de 100m² en Barcelona, te costaría 7.117€. Es decir, alrededor de 70€/m².

* Recuerda que a este precio tienes que añadir el coste de sustituir el suelo, ya que es indispensable pasar por esta reforma al instalar el sistema radiante.

/http://blog.planreforma.com/cuanto-cuesta-poner-suelo-radiante/

DSC_0133

10 detalles sublimes para cuartos de baño modernos

¿Estás buscando inspiración para la renovación de tu baño? Pues nos alegra decirte que has llegado al sitio adecuado: Hoy hemos elaborado, especialmente para tí, una selección de ideas y tendencias para cuartos de baño modernos. Ya sabes, ese tipo de detalles que te hacen enamorarte de un baño a primera vista. Así que toma papel y boli y ve anotando, porque vamos a darte una lista de imprescindibles para tu próxima reforma del baño ¡Comenzamos!

Suelo continuo, duchas de lluvia o plantas son algunos de estos detalles

Duchas de lluvia

Probablemente una de las mejores ideas que se han creado en las últimas décadas en lo que a cuartos de baño se refiere ¿A quién no le encantaría la sensación de estar bajo lluvia cuando se ducha? Exacto, por eso estos nuevos modelos de ducha se están convirtiendo cada vez más en la norma. Con el agua a baja presión cayendo a modo de una fina lluvia caliente ofrecen un confort nunca antes visto.

ducha lluvia

Ducha de lluvia

Jardines para el baño

La naturaleza se lleva y está llegando a todos los rincones de la casa. Las plantas son una buena manera de animar un cuarto de baño, especialmente si tienes una pequeña ventana. Un jardín vertical en miniatura es una idea magnífica, siempre que selecciones plantas adaptadas a ambientes húmedos y no muy luminosos. Un par de tiestos con orquídeas también se adaptarán de maravilla, además se regarán solas con cada ducha.

Plantas para tu cuarto de baño

Hornacinas

Estos pequeños (o no tan pequeños) huecos en la pared están llenos de encanto. Son especialmente útiles para el interior de la ducha, donde se requiere un cierto espacio para los productos de higiene pero cualquier mueble que instalemos acabaría deteriorándose a causa de la humedad. Las hornacinas son una solución adecuada y estética, que además nos permiten jugar a romper la monotonía del alicatado dando un toque diferente.

hornacina

Hornacina con un toque de color

Guijarros y madera para la ducha
Una de las grandes tendencias emergentes es el uso decorativo de la madera en combinación con los guijarrospara dar al cuarto de baño un toque de estilo sauna. Este estilo se emplea en diversas zonas del baño, pero es especialmente usado para el suelo de la ducha, donde la madera evita los peligrosos resbalones, aportando funcionalidad a la vez que te hará sentir cada día dentro de un lujoso spa.

Suelo de ducha tipo spa

Almacenamiento creativo
La tendencia avanza hacia estancias menos abarrotadas, más minimalistas. Por eso, al igual que sucede con las cocinas, toca agudizar el ingenio para tener donde guardar todos los productos y útiles de belleza que usas cada día y sacarlos de la vista sin que se note. Hoy en día los compartimentos de almacenamiento son más sofisticados que nunca. Definitivamente se ha evolucionado mucho desde la invención de los toalleros detrás de la puerta.

Cada centímetro cuenta

Suelo continuo

Puedes despedirte de las populares duchas de obra. La nueva tendencia es… justo la contraria: la desaparición de las barreras arquitectónicas entre la ducha y el resto del baño. El suelo del baño se convierte en una superficie continua y bien impermeabilizada donde desparece incluso el plato de ducha y el sumidero surge del propio suelo. En la mayoría de los diseños la zona de la ducha está delimitada con una pequeña mampara de cristal o un sumidero lineal, pero ojo que también hay quien prescinde incluso de estos elementos.

suelo continuo

Suelo continuo para tu cuarto de baño moderno

Bancos para la ducha

Siguiendo con la intención de conseguir esa sensación de spa para tu baño llegan los bancos para la ducha. Lo que siempre ha sido visto como una ayuda para personas ancianas o con movilidad reducida, ahora está ganando popularidad hasta convertirse en una tendencia que no deberías dejar pasar. Al fin y al cabo, uno necesita una larga y relajante ducha de vez en cuando.

Banco + hornacina en un maravilloso combo

Sanitarios suspendidos
Son varias las razones que están impulsando a la gente a optar por este tipo de instalaciones del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Por un lado este tipo de inodoros son más higiénicos y fáciles de limpiar al tener menos recovecos. Por otro, al dejar un espacio vacío debajo de ellos crean una mayor sensación de amplitud visual, lo que los convierte en una excelente opción para baños de reducidas dimensiones.

susp

Inodoros suspendidos: Innovación en estado puro

Mosaicos

Así de claro. Los baños están convirtiéndose en cada vez más visuales mediante el uso de mosaicos, baldosas de diseño… Ya sea buscando los contrastes o con tonos más homogéneos, los nuevos materiales y estilos están haciendo las delicias de todos los amantes de los cuartos de baño modernos. Si estás pensando en reformar el tuyo deberías empezar por replantearte el alicatado de las paredes y sustituirlo por un diseño más moderno.

Los mosaicos imprimen un nuevo carácter a un cuarto de baño

Iluminación trasera

Una tendencia que ya viene de lejos, pero que no deja de impresionarnos por su fuerza estética y por su funcionalidad. Con los nuevos sistemas de iluminación LED podemos aplicar luces en pequeños detalles del mobiliario donde se necesita, como tras los espejos. Además, este sistema de iluminación es de bajo consumo, por lo que todas estas luces no nos encarecerán la factura a final de mes.
trase

http://blog.planreforma.com/10-detalles-cuartos-de-bano-modernos/